AUP – Acceptable Use Policy

Deze Acceptable Use Policy bepaalt de regels waaraan gebruikers van diensten van Mixette zich aan dienen te houden.
De regels zijn opgesteld om spamming, inbraakpogingen en ander internetmisbruik tegen te gaan.

 

Artikel 1: Email-Spamming

1.1 De klant zal geen ‘spam’ verzenden via de mailservers van Mixette of om het even welke andere server.
De klant erkent uitdrukkelijk dat elke email die door de klant verzonden wordt vanaf een systeem van Mixette of die op gelijk welke manier verwijzingen bevat naar de website of het emailadres van de klant of van Mixette, onder deze AUP vallen.

1.2 Klant erkent dat het begrip ‘spamming’ hier in zijn ruimst mogelijke betekenis moet worden gezien.
Voorbeelden van wat als spamming beschouwd wordt, zijn:

  • het zenden of promoten van ongevraagde commerciële emails,
  • het zenden of promoten van kettingmails
  • het zenden of promoten van “Make Money Fast”-systemen
  • het zenden of promoten van “Multi-level marketing” of piramide-marketing
  • het zenden van mailbommen het moedwillig zenden van
    virussen of andere software die tot doel heeft schade toe te brengen.

1.3 Het is uitdrukkelijk verboden om adressen of hoofdingen van emails (headers) te
vervalsen, alsook niet bestaande adressen als afzender te gebruiken.
Bij inbreuken op dit artikel heeft Mixette het recht de overeenkomst met
de klant onmiddellijk te beëindigen en recht op vergoeding voor alle geleden schade.

 

Artikel 2: Usenet

Het veelvuldig posten van hetzelfde bericht in een usenet nieuwsgroep, of het
posten van een zelfde bericht naar meerdere, niet-relevante nieuwsgroepen is niet toegelaten.
Verder zijn alle regels uit artikel 1 in verband met spamming ook op Usenet postings van toepassing.

 

Artikel 3: Onrechtmatig gebruik van Internetdiensten

3.1 Het is de klant verboden diensten te gebruiken op systemen van Mixette of een
derde waar de klant niet uitdrukkelijk de toestemming voor heeft van de bevoegde persoon.
Het proberen toegang te krijgen tot dergelijke systemen of diensten  is evenmin toegestaan,
zelfs als de klant niet de bedoeling had schade toe te brengen.

3.2 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
bevoegde personen de veiligheid van systemen of websites van Mixette  of een derde te onderzoeken.
Indien u twijfels heeft over de veiligheid van een server of dienst, neemt u contact op met Mixette (zie artikel 5).

3.3 Zo u toch de uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde personen heeft om hun systeem op veiligheidsfouten te onderzoeken,
zult u hiervan Mixette op de hoogte brengen, en zult u niks ondernemen voor u ook de toestemming van Mixette heeft.

3.4 De klant zal het netwerk en de servers van Mixette  of van een derde niet nodeloos belasten.

3.5 De klant zal geen valse gegevens zoals Namen, toegangscodes en paswoorden, (email)adressen, Creditcard- of bankgegevens gebruiken op het Internet.

 

Artikel 4: Inhoud

Het is de klant niet toegestaan om gegevens te verzenden, ontvangen, bewaren, of op via website publiek te maken:

  • Die in strijd zouden zijn met de nationale of internationale wetgeving, waardoor de rechten van derden geschonden worden.
  • Die tot doel hebben of aansporen tot de overeenkomst(en) tussen de klant en Mixette,de nationale of internationale wetten te overtreden.
  • Die lasterlijk is voor Mixette of een derde.

Artikel 5: Vragen en Klachten

Vragen en klachten met betrekking tot deze AUP, dienen via email gestuurd te worden aan Britt Mesdagh via info@mixette.com