Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen Mixette (Britt Mesdagh) en de koper, welke hoedanigheid deze ook bezit.
De toepasselijkheid ervan sluit tevens automatisch de toepassing van alle andere factuurvoorwaarden van de koper uit. Een eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen brengt geenszins de nietigheid van de volledige voorwaarden met zich mee.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

Alle overeenkomsten met Mixette komen slechts tot stand nadat door haar aan de koper een schriftelijke bevestiging is verstuurd, of zij de overeenkomst vrijwillig heeft uitgevoerd. Tot dat ogenblik is Mixette in de mogelijkheid geplaatste orders niet uit te voeren zonder dat de koper enige schadeloosstelling kan eisen.

Artikel 3: Levering en termijnen

De door Mixette vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling.
Eigendomsoverdracht van de geleverde goederen en of diensten geschiedt na de betaling van de gekochte goederen en of diensten. Tot dat ogenblik blijven zij de volle eigendom van de verkoper.
Het risico aangaande verkochte goederen  gaat over na aflevering van deze goederen, desgevallend door de vervoerder of door de door Mixette aangeduide persoon.
Alle opdrachten dienen binnen een termijn van 6 maanden afgehandeld te zijn na goedkeuring van de offerte. Alle bijkomende werken of aanpassingen na deze 6 maanden worden aangerekend aan uurtarief.

Artikel 4: Prijzen

Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw. Zij zijn allesomvattend, behalve bijkomende door de overheid opgelegde lasten en taksen.
Deze prijzen blijven ongewijzigd, tenzij omstandigheden buiten de wil van de verkoper, deze nopen tot herziening. Als dergelijke omstandigheden worden beschouwd, doch niet limitatief, stijging van de grondstoffen, verhoging van taksen en accijnzen, invoerrechten, etc.
Mixette zal de koper onverwijld inlichten betreffende dergelijke prijsstijgingen, en deze de keuze laten de koop te ontbinden ingeval zulks resulteert in een prijsstijging van minimaal 10% op de oude verkoopprijs. Bij gebreke aan enige reactie van de koper binnen de 15 dagen na bekendmaking zal de koper geacht zijn ingestemd te hebben met de geplande prijsstijging.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering tenzij anders schriftelijk bedongen. Kosten gepaard gaande met door de koper verrichten betalingen komen te zijnen laste. Zelfs in geval van betwisting aangaande het geleverde zal de koper tot betaling gehouden zijn, waarbij na beslechting van het geschil tot verrekening zal worden overgegaan.
Op iedere betaling door de koper zullen eerst de intresten en eventuele kosten worden aangerekend en slechts daarna het openstaande kapitaal.

Laattijdige betaling geeft aanleiding tot de betaling door de koper van een verwijlintrest a rato van 13% jaarlijks vanaf de vervaldag van de facturen, alsmede tot betaling van een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 15% van het factuurbedrag.
In geval van gerechtelijke inning van de openstaande vordering zal de koper tevens gehouden zijn tot vergoeding van de kosten van gerechtelijke bijstand door een raadsman, met een minimum van 20% van het openstaande saldo.

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.

De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De niet betaalde, doch verkochte goederen en/of diensten, eigendom van Mixette blijven haar eigendom dan tot na volledige betaling van de overeengekomen koopsom, alles inbegrepen. Zij heeft het recht zich in geval van niet betaling in het bezit ervan te doen stellen. De koper verklaart samen met de levering van het gekochte goed tevens een factuur te hebben ontvangen en kennis te hebben gekregen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Mixette

Mixette kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel direct als indirect, die werd veroorzaakt door het oneigenlijk, foutief, ondeugdelijk gebruik van het product, noch ingevolge laattijdige levering ervan. In geval van vastgestelde aansprakelijkheid in hoofde van Mixette zal deze beperkt zijn tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. Voor zover de koper de bij Mixette aangekochte goederen en/of diensten heeft verder verkocht, zal deze Mixette vrijwaren voor vorderingen van deze derden-eigenaars-bezitters.

Artikel 8: intellectuele rechten op software

Door Mixette geproduceerde software en scripts blijft uitsluitend eigendom van Mixette (Britt Mesdagh). Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, dupliceren, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van Mixette, aangebracht op de software en de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.
Het is de klant verboden onze goederen/ontwerpen/software of onderdelen ervan op om het even welke wijze te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen. Onze klanten – tussenpersonen tussen Mixette en de gebruiker – zijn ertoe gehouden de hier vermelde alinea’s met betrekking tot de intellectuele rechten op software of een tekst met dezelfde draagwijdte in hun verkoopsvoorwaarden te vermelden.

Artikel 9: Ontbinding overeenkomst

Mixette heeft het recht tot onmiddellijke ontbinding van de verkoopovereenkomst over te gaan in geval uitzonderlijke omstandigheden, gelijkgesteld aan overmacht, ontstaan buiten haar wil om, iedere verdere uitvoering onmogelijk maken. Voorts zal zij tot eenzijdige verbreking kunnen overgaan indien: de koper te kort schiet in de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst, de koper in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een gerechtelijk akkoord aanvraagt of in vereffening gaat. In dit geval worden alle openstaande, zelfs nog niet vervallen, bedragen van rechtswege opeisbaar en dit zonder de noodzaak van een ingebrekestelling.

Artikel 10: Toepasselijk recht-bevoegdheid

In geval van betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen partijen, en meer bepaald de rechtbanken van Gent.